top of page

Obchodné Podmienky

 Remedios o.z., v zmysle § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 

Cena, platba, storno, náhrada

 

 

Ceny našej produkcie sa môžu meniť v závislosti od viacerých faktorov. Ich aktuálna hodnota pre jednotlivého záujemcu je uvedená v mailovej komunikácii, alebo na základe záujemcom vyplnenej Prihlášky, alebo na platobnom portáli, cez ktorý je realizovaná kúpa. Kalkulácia ceny môže byť stanovená aj dohodou.

 

Platba, kurzovné alebo vstupné sa uhrádza cez portál Eventbrite, alebo cez platobné portály našich distribučných partnerov, podľa popisu pri jednotlivých položkách, alebo prevodom na účet 2854658753/0200 na základe predchádzajúcej dohody (či vystavenej faktúry), alebo v hotovosti na mieste stretnutia. Pri platbe v hotovosti okrem Eur akceptujeme poukážky Edenred (Ticket), lokálnu menu Bratislavský Živec a Remedios Univerzálny Voucher (darčekový poukaz). Realizovaním kúpy, obchodu, alebo objednávky súhlasíte s týmito Obchodnými Podmienkami

 

Splatnosť: 

A) najneskôr v deň začatia aktivity pri kúpe cez platobný portál alebo pri platení v hotovosti

B) 7 dní od dodania/prijatia faktúry pri mailovej objednávke obsahujúcej fakturačné údaje, najneskôr však v deň začatia aktivity 

C) firemná objednávka: 14 dní od dodania/prijatia faktúry pri objednávke obsahujúcej fakturačné údaje 

 

Kupujúci si po zakúpení kreditu dohodne detaily čerpania aktivity, alebo služby. V prípade potreby alebo zmeny svojho rozhodnutia môže čerpanie posunúť na neskorší termín, alebo sa môže dohodnúť na alternatívnom čerpaní zakúpenej hodnoty, či už formou absolvovania akejkoľvek inej z našich aktuálnych, či budúcich ponúk zverejnených na: (www.flamenco.sk, www.go-dany.sk, www.remedios.sk), alebo môže formou darčekového poukazu (Remedios Univerzálny Voucher) zvyšok nevyčerpanej sumy darovať, a podobne. Pri takomto alternatívnom čerpaní zaručujeme pôvodné cenové podmienky pre danú aktivitu.

 

V prípade predčasného odstúpenia klienta z prebiehajúcej aktivity pred jej ukončením, bude klientovi vystavený Remedios Univerzálny Voucher (darčekový poukaz) na nevyčerpané zaplatené hodiny s platnosťou do konca kalendárneho roka. Voucher je prenosný na iné osoby alebo iné aktivity z našej ponuky. 

 

V prípade písomného odhlásenia sa z aktivity, alebo zrušenia mailovej objednávky sa platba vracia nasledovne: 7 a viac dní pred začiatkom realizácie 100% z platby, 2 až 6 dní pred začiatkom realizácie 70% z platby, od 12 do 48 hodín pred začiatkom realizácie 50%, v deň realizácie aktivity alebo služby bez nároku na vrátenie platby, v tomto prípade môže klient za seba poslať náhradu, alebo môže využiť čerpanie kreditu v budúcnosti spôsobom podľa popisu vyššie o alternatívnom čerpaní :)

 

Garancia vrátenia peňazí: Z akéhokoľvek dôvodu z našej strany predčasne ukončené, alebo zrušené aktivity budú uskutočnené v čo najskoršom možnom náhradnom termíne podľa dohody. Náhradný termín bude v dostatočnom predstihu oznámený klientovi emailom. V prípade, že nebude možné uskutočniť náhradu, alebo nenastane dohoda, bude klientovi zaplatená finančná čiastka za nevyčerpané hodiny vrátená v hotovosti alebo na účet, v termíne do 7 dní po ukončení, alebo zrušení. 

 

Fotografovanie, alebo zhotovovanie akýchkoľvek iných záznamov našej produkcie (edukatívnej, či koncertnej) je bez predchádzajúcej písomnej dohody alebo uhradenia licenčného poplatku 20 eur zakázané. V prípade porušenia zákazu, môžu byť vyvodené právne dôsledky. Po písomnej dohode, alebo uhradení licenčného poplatku sa dotyčná osoba (vykonávateľ fotografovania, alebo záznamu) stáva spoluautorom takto vzniknutých záberov, ktorých spoluautorstvo patrí zároveň aj fotografovaným/zaznamenaným umelcom, či lektorom združenia Remedios o.z., ktorí môžu vďaka tomu zábery voľne šíriť a používať.

Ochrana osobných údajov
 

Prehlasujeme, že všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na organizačné a marketingové účely v rámci našich vlastných aktivít. Zaväzujeme sa nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 

 

Účastník podaním prihlášky, alebo realizovaním kúpy prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré nám poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu, a pre naše marketingové účely. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu, a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.

  

Flamenco Dance School​

www.flamenco.sk

bottom of page